شرکت حمل واردات ایران شرکت حمل واردات ایران فارسی English

دسته بندی کالا در حمل و نقل پروژه ای

دسته بندی کالا در حمل و نقل پروژه ای

1. general cargo جنرال کارگو
2. محمولات ترافیکی ( سنگین و فوق سنگین): محمولات ترافیکی محمولاتی هستند که  ابعاد و وزن وسیله حمل آنها  پس از بارگیری از حداقل از یکی از شرایط زیر تجاوز نماید. تردد وسایل نقلیه ای که ابعاد و وزن آنها بدون بار یا پس از بارگیري محموله حداقل از یکی از ابعاد و یا اوزان زیر تجاوز نماید مشمول مقررات دستور العمل محمولات ترافیکی بوده و براي تردد آنها باید پروانه عبور صادر شود.
عرض : بیشتر از 2/60 متر
طول : برای وسایل نقلیه 5 محور و 5 محور به بالا بیشتر از 16.5 متر
ارتفاع: از کف زمین تا بالاترین ارتفاع محموله بیشتر از 4/5 متر
وزن : محموله با وسیله نقلیه بالاتر از 5 محور بیشتر از 40 تن

کلمات کلیدی: حمل و نقل، حمل و نقل دریایی، حمل و‌نقل زمینی، حمل و نقل هوایی، ترانزیت، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل ریلی، کانتینر، فله، گمرک، بار سنگین، فوق سنگین، بار ترافیکی، حمل و نقل ترکیبی، صادرات، واردات، اطمینان، سرعت، دقت، انبار

شبکه‌های اجتماعی